VIRTUÁLIS NAGYNÉNI

4. levél (új netPánsíp, készülődés az Ünnepi Könyvhétre és más programokra) - Melléklet (05)

2001. máj. 29.
3. levél (árvíz s egyéb bajok után, készülve a Könyvfesztiválra) - Melléklet (04)
2001. ápr. 12.
2. Levél (státustörvény, adószázalék)
2001. febr. 28.
1. Levél (díjátadások, meghívás a NetCaféba)
2001. jan. 28

4. levél

=======================================================
VIRTUÁLIS NAGYNÉNI • 4• Balla D. Károly hírlevele • Ungvár, 2001. május
=======================================================

Édes Jó Néném,

ezúton tudatom kieddel, hogy ehol a Toronyban szorgos napoknak hozományaként elnyerte zárólagos konstruktióját a netPánsíp iratfolyam, amelynek bévüllevőségeit megösmerni ügencsak kévánatos cselekedet lenne Néném részéről, így kérni is vagyok bátor, hogy az éteri netre csatlakozván klaviatúrján lepötyögni a http://netpansip.ini.hu varázsszót percig se késlekedjék, minekáltal a literatúrának emez érdemes webhelyére bebocsáttatást kaphatni, és ottan nemesnél nemesb mívekben gyönyörét lelni bízvást megadatik.

Tudatom továbbá Édes Nénémmel, hogy miként Orpheusnak a lelkek világában Eurydicével, azonmód Nénémnek toronybéli eccsével perszonálisan a Könyv Hetének Emelkedett Ünnepén találkozni kínálkozna fényes alkalom, lévén hogy enmagam nőm kedvet derítő társaságában vagyok újra szerencsés útra kelni Pannóniába, ahol is jeles alkalmak során magam a mindenható publikum színe elejbe kitenni vagyok kész Pest, Szentendre és Pápa városában, mégpediglen az oly gyorsan folyó üdőnek az epistolámhoz csatolt htm-állog szövege által fixált pontjaiban.

Bizakodván, hogy kiedet a hosszú létben megtartó egészség minden illusiókat meghaladó ereje az eddigieknél is szélesebb védszárnyat terít kiedre, maradok szerető toronybéli eccse:
-bdk@

3. levél

=======================================================
VIRTUÁLIS NAGYNÉNI • 3 • Balla D. Károly hírlevele • Ungvár, 2001 április.
=======================================================

Édes Néném!

Áradó tavaszi vizeknek múltán, családi nyavalyák gyógyulván, hálózati passwordom titoktalanodása miatti vértolulások felszívódván, Viktor királnak ungovári bétoppanása utáni riadalom és hatódottság szerteoszolván - tavaszközéphó második dekádjában bocsájtom ezen epistolámat a Toronyból édes Nénémnek elejbe, hálálkodván legelébb mindenik adj'isténéért, amellyel félezernél több ízben rámköszönni kegyeskedett NetCafémban, s viszonozván továbbá, hogy Húsvétnak közeledtében kegyes izenetekkel szerencséltetett, amelyhez hasonló fájintokat magam is kévánni vagyok bátor.

Ezeken felül magamat is jóban részeltetni módom adatik, aminthogy a fentebb soroltak elmúlván rövidest nőmmel felkerekedénk, hogy a magyaroknak székes fővárosában könyvészeti portékáinkat bémutatásra felkínálni és nemes forintpénzek ellenében vásárra bocsájtani lehessen alkalmunk, mégpediglen a jelen epistolámhoz csatojt htm-állogban melléfűzött programlajstrom rubrikáinak megfelelve.

És invitálni kiedet hadd legyek serény: ha tehetsége engedné s kívánalma adódna szerető eccsével a nevezett helyeken s időkben perszonálisan kontaktálni, kegyeskedjék a jelzett történések mezején tiszteletét megtenni, s ezzel a culturának oltárán az események rangjába üdvöt emelni!

Odavárva kiedet maradok hőn rajongó toronybéli eccse:

-bdk@

Melléklet csatojt állogban


2. levél

=======================================================
VIRTUÁLIS NAGYNÉNI • 2 • Balla D. Károly hírlevele • Ungvár, 01.02.28.
=======================================================

Édes Néném,

télvéghó záródván tudatom kéddel, hogy a jövendő tavasz éngem jó egészségben találand itten a toronyban, ahonnan nagyobb kimozdulásokat tenni ügencsak kedvem kerekedék, s remélhetni lehet szerencsém, hogy emezen kedvem nemes praktikákban megtestesülni leend, amikoron majd nőmmel nekivágánk automobilon édes Pannnónia sikjának, hogy literátus körökben magunkat megforgatván teljen szívünknek az ő gazdagsága.

Béköszönö passzusomat a hála szói követni serénykednek: Drága Néném, isten éltesse kédet, amiért is 150 érdemes alkalmat talált arra, hogy invitációmnak eleget tevően NetCafémba (http://ungparty.ini.hu) bényitva éngem megszerencséltetett: jó szokását az égiek megtartsák, mi ennél is több, erőt bőven adni légyen akaratjuk, hogy kéd látogatási eztán még sűrvebben elkövetkezendjenek!

Legnagyobb újdonatság pedig itten a toronyban, hogy a Kárpáti Igaz Szó címet büszkén méltán viselő hírfolyam a minapon hiánytalan egészében közzétevé a nép száján póriasan "Státustörvény"-nek, jurátusabb elmék által "A határon túliak jogállását szabályzó törvény"-nek, igaz mivoltában pedig "A szomszédos államokban élő magyarokat megillető egyes kedvezményekről szóló törvény"-nek nevezett textust, pontosabban annak tervezetét, miáltal most már sokkal jobban tudhatjuk, amiben eleddig a mértéktelen bizonytalanság gumikötele rángatott fel s alább, hogy kik is vagyunk, vagy kik lehetnénk, avagy kik leendünk, s ebben a leendő mivoltunkban minő tenyérenhordásban részeltetik szerencsénk, amintcsak a nevezett tervezet az eljövendő esztendőben belelép az ő hatályosságának időszakába. Addig meg csak kibírjuk eme súlyos kételyt és a tenyéren való hordásnak hatalmas hiányát. Oh bárcsak hinni tudnám, hogy ama tenyér jól válogat majdan és hogy röpke esztendő alatt megnő annyira: elférni rajt leszünk mindnyájan boldogok. (Textus olvasható: http.//ungparty.webjump.com/doku/dokumentum.htm)

Minekelőtte soraim végleg elfogyni nem átallanának, tekéntek a kalendáriomra, s jut eszembe, hogy indítva vagyok kédet óva inteni: ha Pannónia államának jó polgáraként érik Nénémet szavaim, akkor el ne feledkezzék a személyére kirótt jövedelmek adójának késedelmektől mentes bévallásáról, s kérni nem vagyok rest, hogy ennek 1 percentjéről rendelkezni el ne felejtkezzék, s ha ippeg toronybéli eccse járna eszében, akkor ama híres-nevezetes UngBereg Alapítványnak azt felajánlani el ne mulassza.

Maradok szerető eccse:

-bdk@

PS: Néném imígyen rendelkezzék:

2000. évi személyi jövedelemadója bévallásához zárt kópertában mellékelje az alábbi nyilatkozást:

=======================================================
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
18071119-2-01
A kedvezményezett neve:
(ennek kitöltésére Néném nincs kötelezve, de jobb, ha megteszi)
UNGBEREG IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY
========================================================

E nyilatkozását Néném tegye szabvány méretű postai kóvertbe; ezen – igen fontos! – tüntesse fel saját nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét! A nyilatkozást tartalmazó zárt kópertát tegye az SzJ bevallását rejtő nagyobba, és így küldje el az adóhivatalnak, akit csokoltatni nevemben el ne feledkezzen. (Ha Néném jövedelemadóját a munkaáltatója számolandja el, a nyilatkozatot tartalmazó és megfelelő adatokkal ellátott borítékot néki adja át, a fentiekhez hasonló rajongásommal egyetemben.)

Ha kéd nem kévánna üsmét és üsmét jónál jobb episztólákat éntőlem kézhez vételezni, küldjék izenetet címemre A TE JÓ NINÉKÉDET subject béírásával.


1. levél

 

=====================================================
VIRTUÁLIS NAGYNÉNI • 1 • Balla D. Károly hírlevele • Ungvár, 01.01.28.
=====================================================

Édes Néném,

örömmel tudatom kéddel, hogy jól vagyok itten a Toronyban, mi több, buzgón kapkod a kezem a gépezetnek klaviatúrja eránt, hogy elfogódott izenetimmel megkeressem kédet, bárhol is meredezzen tekintete a képeknek fényes ernyőjére. Mert kéd mindenütt ott van, ahová nékem izennivalóm kerekedhetik valaha.

Tudatom továbbá örvendéssel, hogy tegnap itten a Toronyban ünnepünk vala, amikor is a Pánsíp Irodalmi Szalon vendégei egybegyűltenek, hogy szellemiket megfényesítsék azoknak ragyogásiban, akik díjakat kapának az UngBereg Alapítvány megfontolt kurátorinak döntnöki munkálkodása miján, úgy mint jó Penckófer János a KÁRMIN-díjat, amely feloldva KÁRpataljai MAgyar Irodalmi Nívódíjnak nevezend, továbbá pediglen Vári Fábián László és Varga Béla nevezetű kiváló férfiúk, akik a szép emlékezetű professzor Váradi-Sternberg Jánosról keresztelt díjat vehették volt magukhoz.

Okos laudációkat tartanának a fentebb említett díjazottak sorrendjében: Nagy Zoltán Mihály uram, Beregszászi Anikó ifiasszony és Tóth jó Istvánunk, aki ama jeles Határon Túli Magyaroknak Hivatalában vezet főosztályt. Díjazottaknak oklevélt átadni volt szerencsénk Csernicskó Istvánnal, ki hű társam a kurátorságban, nemkülömben kópertába zárt ropogós pénzeket továbbiglani ösztönzésére a kitüntetetteknek.

Szerencsém adódik tudatni még kéddel, hogy némileg amaz Attilát aposztrofálván szabadon, ki apjáról József előnevet viselend, hogy örömére eme januáriusi napra eső névünnepemnek, megleptem „magam magam” egy kávéházi szeglettel, amelynek nevezetje pedig UngParty NetCafé, igazolására ama környülállásnak, hogy a Torony, amelyben családommal lakánk, nem amaz Rodos tónak, hanem az Ung folyónak partján helyezkedend el.

Emez NetCaféba bétérni mindenkor szerencséltessék kédnek, ahol is számos olvasódni kínálkozó irományok levének örvendezésére a léleknek. Midőn pedig a kávézó házamban Törzsasztalomnál elidőzend kéd, át is lépekedhet az UngBereg Alapítvány számos oldalára csakúgy, mint a digitálisnak nevezendett NetPánSíp iratfolyamra, s onnan vissza a Caféba, böngészésére villanyos palackokban érkezendő episztoláknak - s egyebek szerént való ínyenc csemegéknek.

Bizakodván, hogy izenetem jó egészségben találta volt kédet, maradok toronybéli eccse:

-bdk@

Post scriptum pro primo:
Megtalálni pedig az UngParty NetCafét a
http://ungparty.ini.hu
címnek alatta. Továbbiglani webjeink valának:
http://ungbereg.ini.hu
http://netpansip.ini.hu

Post scriptum pro secundo:
Hetente új lapszámai a Kárpáti Igaz Szónak sorolandanak januárius kezdete óta a
http://karpatiigazszo.webjump.com alá.

Post scriptum pro tertio:
Ha kéd nem kívánna többé episztólát venni éntőlem, küldjék címemre egy „A te édes nénikédet” textusú izenetet.