troj.ca

Heccegés a Szent Szerafim székesegyházban

Első pillantásra furcsának tűnhet egy irodalmi alkotás ószlávisztikai megközelítése. BéDéKá VakCina című kötete azonban születése helyét illetően (Kárpátalja) és a szövegekben előforduló háttér-információk intenzív virtuális megjelenítése miatt méltán keltheti fel mindazok érdeklődését, akik az ószláv retorikát (mely tudvalévő, hogy az ószlávisztika hagyományos része), korunk egyik kihívásának tekintik. Az ószláv retorika ugyanis Kárpátalján a múlt században érte el virágkorát. [1] A magyar nyelven írók Kárpátalján nem vonhatják ki magukat teljesen e hatás alól, s mint látni fogjuk, maga BéDéKá sem kerülhette meg, hogy szembe ne nézzen a kortársait is befolyásoló tömeghatással. Ugyanakkor, BéDéKá – s ezt minden elfogultság nélkül már itt kijelenthetem – meglepően és egyedien adta meg a maga válaszát erre a kihívásra, s kerülte meg az ő művészetére is leselkedő közhelyes megoldásokat.
     Az alábbiakban az új mű néhány nagyon fontos, az imént említett meglepő megoldásaira szeretném az olvasók, és természetesen a kortárs irodalmárok figyelmét felhívni. Ez a remekül szerkesztett, megírt és nem utolsó sorban hiánypótló küldetéssel megjelent kis kötet ugyanis mérete ellenére súlyos mondanivalót hordozó olvasmány. Éppen ezért, e sorok írója kifejezetten kötelességének tartja, hogy a könyv rejtett ószlávisztikai gyöngyszemeire ráirányítsa a szakma és a szélesebb olvasóközönség figyelmét.
     A kötet három fő részre osztható. A részek csak formailag különböznek egymástól, de éppen ez a formális különbözőség biztosítja az ószláv hatások tüneményes sokszínűségének felragyogtatását. Az első ciklus novellisztikus történeteiben elsőnek a néma és vakfilmek vetítésére alkalmas mozi helyszíne tűnik fel a szlávisztikusan művelt olvasóknak. Kárpátalján már a nagyfejedelem, Rákóczi korában is épülhettek volna ilyen előadásokra alkalmas vetítőtermek, de sajnos nem épültek. Az építkezések elmaradásának okát eddig egyetlen tényben állapította meg az összehasonlító ószlávisztika, mely szerint – a későbbiekben még említésre kerülő – Szent Szerafim székesegyházat éppen ennek a későbbi filmszínháznak a helyén kezdték építeni a nagy vezérlő fejedelem korában. [2] Arra nem tudjuk a pontos választ, hogy miért nem a filmszínházat tekintették őseink fontosabbnak, mint a görögkeleti templomot, de az igazságot megközelítő érvelést ki tudunk fejteni amellett, hogy az Októberi Szocialista Forradalmat követően miért alakították át a Szent Szerafim székesegyházat mozivá. [3]
     A történetek helyszínén kívül már itt, az első rész novellisztikus elbeszéléseiben felfigyelhetünk egy sajátos, mondhatni egyértelműen bédékás kifejezésre, a heccegésre. Itt még csak a némák és siketek párbeszédét jelöli BéDéKá ezzel az ószláv eredetű kifejezéssel, de máris nagyon hatásosan. A későbbiekben a kifejezés jelentése megváltozik (gondoljunk a második rész heccegő zsoltáraira és himnuszaira) –, de végső alakját a harmadik rész önéletrajzi hátterében éri el. A szlávisztikában járatos olvasók jelentős része sincs teljesen tudatában, hogy milyen mély értelmű kifejezés a heccegés. Maga az alapszó ószlávul nem igazán körülírható hanghatást jelöl. Többet, mint amit egy néma ember képes kiadni, de kevesebbet, mint amit egy vak ilyen módon megérteni képes. [4]
     A szó jelentésének eredetét vizsgálva ennél a kifejezésnél segítségünkre lehet, ha az ószláv mellett a magyar megfelelő szógyököt is megvizsgáljuk. Ez azért is ajánlatos, mert a nyelvtudomány mai állása szerint, „ha valamit nem értesz, akkor olvasd el magyarul!” a kötelező formula. [5] Ilyen összefüggésben a heccegés – egyértelmű, hogy a hecc szótóből származik, melynek magyar jelentésének semmi köze a hanghatáshoz, amit kifejez ószlávul, de egyébként igen jól hangzik. Sajnos, e sorok írójának nem adatott meg eddig, hogy türkológus kutatókkal is egyeztessen a témában, ezért az ószlávisztika egyik jeles kutatójának, professzor Hovority Po’Szlavikunak a véleményét kell időt állónak elfogadnunk. Po’Szlaviku szerint ugyanis kétségtelen, hogy a heccegést már a kora kereszténység ismerte és gyakorolta. Sőt, valószínű a kifejezés pogány eredete is, hiszen olyan intenzitással lehet heccegni, ami a gyakorló keresztényeket arcpirításra kényszeríti még napjainkban is. [6]
     BéDéKá VakCina című kötetének kétségtelenül leglírikusabb része a második ciklus, melyben a költő szabadvers-szerű költeményeket ad közre. Egy mezei ószlávisztikus persze érdektelenül lapozna tovább, ha szemét nem ragadná meg a heccegő zsoltárok és himnuszok kiemelkedő száma. És itt ismét óvatosan kell bánnunk a „zsoltár” és a „himnusz” megjelölésekkel. Ha heccegő zsoltárokról vagy himnuszokról van szó, akkor a szóösszerendezésből kifolyólag a jelentés jelentős változáson megy keresztül. Heccegni ugyanis nem csak a szlávok tudtak, hanem heccegni mindenki tud, aki akar. Nos, BéDéKá ebben nagy mester. Ezek a költemények ilyen gyöngyszemekkel csalogatják az olvasót:

zizegni-zuzogni tudhatsz, de egyetlen ingem
ki látta kiterítve testemen tested

     Ebben a két sorban ősi ószláv heccegések sejlenek föl, nem csupán a „zizegni-zuzogni” hangutánzó szavak használata miatt, hanem az „ing” és a szerető kedves „testének” egymásba olvadását a vers metaforikus törvényei valósággá merevítik. [7] Vagy nézzünk egy másik, talán a legerőteljesebb heccegést, melyben már nem csak az ószláv hatások érvényesülnek, hanem magyar és – feltehetően – ujgur elemek is megjelennek:

mennyből az angyal ősfát virágoztat –
hej tuliPánsíp sírj az éjszakában!
mert számra cserepesedik a szó, a gondolat
– úsznak, úsznak a kicsinyke szirmok…
     A „tuliPánsíp” kifejezés BéDéKá egyik legsajátosabb szóalkotása, melyben remekül megfér egymás mellett a múlt és a jelen. Mert amíg a „tuliPán” az ősi magyar virágmotívumra utal (ezt erősíti az előző sorban az „ősfa” szó is), addig a „tuliPánsíp” BéDéKá legújabb kori találmányára, a Pánsíp internetes honlapra emlékezteti az olvasót. Az ószlávisztika szempontjából azonban az idézet első és utolsó sora a lényeg. Hiszen joggal feltételezhetjük, hogy a Kárpátalján élő alkotó, akit naponta kápráztat vagy éppen nyomaszt a görögkeleti templomok jelenléte, már csak a „mennyből az angyalra” számíthat az ősfa kivirágoztatásában. Az „ősfa” egyébként több jelentést hordozó szó, itt csak az ószlávisztikában jelentős ikonokat, mint fából készült művészeti tárgyakat említjük meg, bár nem valószínű, hogy az angyal éppen egy ikon virágba szökkenését idézné elő. (Bár, ki tudja. A szerk. megj.) Ami viszont a szövegben tetten érhető és mindenképpen magyarázatot érdemel, az utolsó sor „kicsinyke szirmok” szókapcsolat. A szláv nyelvekben ugyanis a szavak kicsinyítő képzővel való ellátása igen gyakori. Ilyen például a maharka vagy máshol az uhorka [8], a mahar és az uhor nőnemű alakváltozásai.


     A költői szövegek még részletesebb elemzésétől itt most azért tekintek el, mert intenzitásukat tekintve az említett két idézet megítélésem szerint példa értékű, és jól reprezentálják azt a sokrétűséget, mely a versekben található. Másrészt, a művek még mélyebb feltárása külön könyv megírását igényelné, amire a jelen sorok íróját még nem kérték fel.
A könyv záró ciklusa – ne legyünk szemérmesek! – a könyv csúcspontja. Nemcsak tartalmában és formailag érkezett el BéDéKá az önvallomásokban saját tehetsége csúcsára, hanem ószlávisztikai szempontból is aligha felülmúlható értéket alkotott. Igaz, itt csupán egyetlen bekezdésről van szó, ellentétben az előző két ciklussal, ahol az ószlávisztikában értékelhető elemek végig – néha rejtetten – vannak jelen. A könyv csúcspontjának tekinthető egyetlen bekezdése többet mond el a korról, helyről, történelemről, spiritualitásról, valamint BéDéKá személyes életéről és költői, írói magatartásáról, mint amit sokszor egy kötetnyi könyvtár. Idézzük fel teljes terjedelmében ezt a rövid, ám mélységeiben oly jelentős szöveget:
     „Szombaton szokás szerint a fürdőkádban ültem, olvastam. Éreztem, hogy megnyílik mögöttem a fal, s láthatóvá válik az alkonyati hóesésben a székesegyház sziluettje. Eszembe jutott a várfal, ahol ilyen időben már a gyerekek sem csúszkálnak, hiszen későre jár. Bosszantott, hogy ez a gondolathullám figyelmem vette célba, elterelvén azt a könyvről. Éppen annál a bölcs megállapításnál tartottam, ’hogy csak a megélt élet tesz immúnissá az élhetetlen élettel szemben’. Ekkor hallottam meg a lódobogást. Messziről jött, mintha a történelemből bukkant volna elő. És mégis olyan közelre ért néhány másodperc alatt, hogy hátrakaptam a fejem. A fürdőszoba falán vélt nyílás hirtelen, mintha semmi sem történt volna az imént, becsukódott, s csak a párától vizes csempék meredtek rám. Furcsa, gondoltam szemem lehunyva. Alámerültem a langyos közeg dédelgető ölelésébe. Még eljutott tudatomig a koppanás, ahogy a könyv a fürdőszoba kövén landolt. A lódobogást addigra már teljesen elnyelte a visszhangtalan táj. Valami más, sokkal erőteljesebb zúgás töltötte be a levegőt. Olyan szép volt, hogy örökkévalónak kívántam a percet.”
     Az ószlávisztikában járatos olvasó első látásra be tudja azonosítani, hogy itt, ebben a csodaszép költői szövegben, a háttérben felsejlő székesegyház nem is lehet más, mint a Szent Szerafimról elnevezett épület, mely napjainkban moziból való visszaalakítása után most is szent helyként szolgál. Ugyanakkor a lódobogás figyelmeztet, hogy nem a jelenről és nem is a közelmúltról van szó, hanem történelmi időkről. A várfal felemlegetése is ezt a feltevést erősíti. Miután azonban ez a lódobogás „messziről jött”, joggal gondolhatjuk, hogy itt már nem a nagy vezérlő fejedelem koráról van szó, hanem sokkal korábbi időkről. A szövegben nincs arra utaló jel, hogy ki kellene zárnunk a legkézenfekvőbb ószlávisztikai megoldást, mely a lóháton érkező személyben Vlagyimir Monomahot (1053-1125) ismeri fel. Ez a megoldás már csak azért is indokolt, mert Monomah „bölcs keresztény vezér és bátor harcos[9] hírében állt, ugyanakkor korának egyik legtanultabb hercege volt. Mindebből természetesen adódik, hogy lovával volt lehetősége a székesegyház előtt elvágtatni. Természetesen örökre titok marad, hogy a vallási kérdések tekintetében tudva lévően szkeptikus BéDéKá miért éppen a Szent Szerafim székesegyház előtt képzelte el Monomah vágtatását. Minden esetre bátor kiállását kell feltételeznünk a kárpátaljai viszonyok közt, hogy egy ószláv szempontból különösen jelentős alakot vágtattat egy székesegyház előtt. Feltehető, hogy erre sem írásos, sem szóbeli engedélye nem volt.
     A leírás másik bizonytalansági tényezője, hogy teljességgel nem követhető nyomon, hogy ez a vágtatás kilencszáz évvel ezelőtt, vagy napjainkban, vagy csak BéDéKá képzeletében történt-e meg. Az viszont tény: a ló vágtatott hátán Monomahhal, és a fürdőkádban ülő író pedig „zúgást” hallott.
     Ószlávisztikai szempontból számunkra ez a zúgás a leglényegesebb elem. Ez a történet – hogy úgy mondjam – kulcsa. De nemcsak ezé a történeté, hanem az egész könyvé. Hiszen itt már nem a háttérben lévő alaphangról vagy a dolgok sejtetéséről van szó, hanem a maga valóságában megjelenő szépségről. A magyarázat egyszerű: a zúgás, mely minden bizonnyal a templomból jön (honnan jönne máshonnan?!!) heccegés. Igazi, keresztény és pogány elemeket magába foglaló heccegés a javából! Figyeljük meg a leheletfinom leírást, a szinte könnyekig megható gyengédséget, ahogy BéDéKá jellemzi életének csúcspontját: „Olyan szép volt, hogy örökkévalónak kívántam a percet”.
     Elmondhatjuk, hogy BéDéKá VakCina című könyvével iskolát teremtett a jövő nemzedékek számára az ószlávisztikai kerülőutak kiépítéséhez. Éppen ezért, ennek az alkotásnak ott kell lennie minden felsőoktatási intézmény könyvtárában, ahol nem csak ószlávisztikát, de minden egyebet tanítanak.
     A magam részéről csak gratulálni tudok a nem mindennapi teljesítményhez. 

troj.ca, ószlávisztikai szaklektor
(alias Simándi Ágnes)


Jegyzetek

[1] Az ószláv retorikát a Szovjetunóban mélyrehatóan és nagy sikerrel gyakorolták. Mivel Kárpátalja is a közép-kelet európai régióban található, ez a megállapítás mindenek fölött indokolt.

[2] V.ö.: Iván Pavlovics Rovmunszkij: Magyarázatok egy eddig fel sem tett kérdésre, Munkács, 1952; Ószlávisztikai kézikönyv – kiegészítő olvasmányok az egyetemek és főiskolák részére, Debrecen, 1913.

[3] Kiss I. – Horváth P.: Tények tanuk nélkül – Riportok a mélybő,  Budapest, 1991, 220.o.

[4] U.o.: Ószlávisztikai kézikönyv…

[5] Magyar Tudományos Akadémia Nyelvészettudományi Közlönye, CLXX. évf. 6. szám, 32.o.

[6] Hovority Po’Szlaviku: Nye Povedalj!, Moszkva, 1968

[7] Ihor Ihorovics Iher: Ének Ihor hadáról - egy korszerű ukrán értelmezés felé, Lemberg-Budapest, 1999, 47.o.

[8] Az uhorka nem tévesztendő össze a magyar uborkával – ez savanyú, amaz meg nőnemű magyar személyt jelent, hibásan ejtve.

[9] Iván Szergejevics Szlávovits: Bevezető Vlagyimir Monomah „Poucsenni” című önéletrajzához, Kiev, 1995, 7.o.