Moshu hozzászólása - 2003.02.22. 16:58

A VIRTUÁLKÖNYVRŐL - KOMOLYAN

A nem-virtuál - létező? reália-? - könyvek rengeteg olyan hátránnyal rendelkeznek, melyek számba(szánkba?)vétele után... keserű ízt érezünk. Ezen oknál fogva következzék itt most annak kifejtése (főleg az értetlenkedőkre való tekintettel), hogy a virtuálkategóriában való létezés* előnyei mily kedvező színben tüntetik fel a jelen alkotást.

1. Az időtengelyen vizsgálódva a legfontosabb megállapítás, és ez többnyire elsikkad a felületes megfigyelők számára: miszerint a végtelen tengelyen számunkra kimért véges szakasz entitásaiból (gyengébbek kedvéért: perceiből) nem kell feláldoznunk semmit az olvasásra.
1.1. Összevetésképpen: míg a reália-szerzők a könyv súlyával (tömeg?) egyenes arányban növekvő időegységet hasítanak ki szubjektíve értékes, de általuk megvetően és felelőtlenül kezelt egyéni életmenetünkből, addig a virtuál-szerző kellően mély tisztelettel viszonyul a léthez. Nem pazarolja.

2. Hatásvizsgálati szempontból is egy merész fordulatra kell felhívnunk a figyelmet. Az elmúlt néhány ezer év szerzőivel ellentétben, akik - ne feledjük! - tendenciózus irányultsággal (explicite vagy implicite) az olvasóra való ráhatás (manipuláció) szándékával "realizálták" műveiket, a virtuál-alkotás érintetlenül hagyja világképünket. Virtuálisan elképzelhető ugyan a befogadásnak olyan végletes esete, amikor a virtuáliskönyv virtuálisolvasója (virtuál?)gondolkodásra serkentődik, de ez statisztikailag elhanyagolható hányad, ezért a vizsgálódás nem terjed ki erre.

2.1. Még mindig a befogadói oldal felől közelítve - és akkor most itten némiképpen vulgarizálva** a hatásszociológia és az idősík összevont elméletét - meg kell állapítanunk, hogy
a) csak és annyi időt kell a (virtuál)könyvre szánni, amennyi egyénileg megengedhető (vállaható, "belefér")
b) az erre szánt idő sem bennünket manipulál, hanem ellenkezőleg...

3. Egy formálisabb esztétikai megközelítés lehetséges volta is felmerül, amennyiben az egyszerűsített - fogyaszthatóvá sűrített? ill. hígított? - kantiánus értékrendszerbe ágyazva vizsgálódunk. "Szép, mert érdek nélkül tetszik".
Azaz, nem érdekel - tehát tetszik!

(Megj. Ennek a megállapításnak nem mond ellent a virtuálkönyv körül bábáskodók virtuálszövegekben megnyilvánuló "érdeklődése". Tüzetesebb analizálás felfedi, hogy őket is kizárólag a maguk szövege érdekli, nem a könyv!)

_____________________
*bár itt Váncsa mester berekesztőjével ellentmondásba kerülni látszunk, azért azt megjegyezzük, hogy e "létezés" ontológiai megközelítése nyilvánvalóan a faktológia területén kívül esik...
** vö. vulgus - köznép, tömeg, csőcselék... azaz számukra is elérhetővé téve!